ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ν. 3190/1955 ΕΠΕ

Ν. 2190/1920 Α.Ε. – ΠΕΡΙ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

N. 3863/2010 ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ